Christien

Christien Post-Reiziger (1964)

IMG_0132 (Kopie)

Tien jaar ben ik werkzaam geweest als maatschappelijk werkster in de revalidatie. Van 2006 tot 2012 heb ik als beeldend therapeut bij de GGZ Friesland gewerkt. Naast mijn werk als vrijgevestigd therapeut heb ik  als beeldend therapeut gewerkt bij het psycho-oncologisch therapiecentrum Behouden Huys .

Ik ben aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en geregistreerd bij het Register Vaktherapie onder lidnummer 102150. Tevens ben ik aangesloten bij de  NFG (registratienummer 9474) en bij de RBCZ onder licentienummer 204379R. Ik ben SKJ geregistreerd (registratienummer 100000954)

Ik ben geschoold in de Affect regulerende vak Therapie (ArvT).

Ik heb de opleiding ‘Imaginatie bij kanker en andere chronische ziekte’ afgerond en ben een Gecertificeerd Verbeeldingstoolkit-Coach. Ik ben opgenomen in het register dat gepubliceerd wordt op de websites Imaginatie.nl en Kankerinbeeld.nl. De imaginatieoefeningen kunnen u ondersteunen, zelfs al voor en tijdens medische behandelingen, hetgeen de verwerking van de ziekte, het welbevinden en het mobiliseren van geestkracht ten goede komt.

Bij Centre for applied Boudery Studies heb ik twee masterclasses gevolgd bij Nick Blaser in werken met ik-grens bewustzijn. Ik werk met driedimensionale grensvisualisaties, een methodiek die inzicht gevend en ik versterkend is. Zie ook www.ikgrensbewustzijn.nl.

Voor collegiale inspiratie maak ik deel uit van intervisie. Ik heb een samenwerkingsverband met Praktijk-Invia. Ik ben verbonden met het Platform Vrijgevestigde Beeldend Therapeuten Fryslân. Waarneming is geregeld in samenwerking met Gerrie Plat van Vanzelfbeeldend , met wie Helios een nauwe samenwerking heeft.

Ik  hanteer de conform de eisen van de overheid vastgestelde meldcode voor het signaleren van geweld en kindermishandeling. Ook maak ik gebruik van de Friese verwijsindex. Uiteraard niet voordat er met u hierover is gesproken.

De FVB  heeft een beroepscode opgesteld, daar staat in aan welke eisen de praktijk moet voldoen. De beroepscode is in te zien bij de wachtkamer van de praktijk. U kunt het document ook hier lezen: fvb.vaktherapie.nl/beroepscode

Ik ben SKJ geregistreerd (Jeugd- en gezinsprofessionals).

Bent u het ergens niet mee eens? Een klacht kan het beste eerst met de therapeut besproken worden. Als we er dan nog niet samen uitkomen, kunt u terugvallen op de Klachtenregeling van de FVB wanneer er sprake is van geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Jeugdzorg. fvb.vaktherapie.nl/klachten

In  andere gevallen wordt het klachtrecht geregeld vanuit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De praktijk is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg en voldoet hiermee aan de door de WKKGZ gestelde kwaliteitseisen. Hiermee heeft u  recht op kosteloze advisering, voorlichting en ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wanneer we er dan niet uit komen kan het een geschil  worden voorgelegd aan een door de Minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie.

Heeft u een klacht of vraag en u wilt die niet bespreken met Helios? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon: praktijk-invia.

Dossiers worden gedurende 20 jaar beveiligd bewaard, ik werk volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en ben aan geheimhouding gebonden.

Privacyverklaring